Акценти на програмата

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. В тази връзка, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Документите са публикувани на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в секция Обновяване на жилища, подсекция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Представяме на Вашето внимание по-важните акценти от публикуваните документи:

Параметри на програмата

Кандидатстването ще бъде постоянно в рамките на 2 години: 2015 – 2016 г.

Осигуреният финансов ресурс е в размер на 1 млрд. лева.

Продължителността на програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс.

Сградите с одобрени заявления за кандидатстване ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.

При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

Кой може да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата?

Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение:

 • ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
 • ППП (пакетно повдигани плочи);
 • ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

Как се кандидатства?

 1. За участие в програмата е необходимо да се учреди и регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата. Сдруженията на собствениците се създават по реда на чл.25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), като се вземат всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и указанията на програмата – документ, удостоверяващ вписването на сдружението в публичния регистър на съответната община (съгласно ЗУЕС), в регистър БУЛСТАТ и протокол от общото събрание. В Споразумението за създаване на сдружение (по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“. 
 2. В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружението на собствениците (СС) може да се създаде отделно за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подават едно заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда. Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, и да се осигури достъп до всички жилища. Ако няма съгласие на всички собственици, няма да може да се изпълни самото обновяване на сградата. Безвъзмездната финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност може да се предостави само на Сдружение на собствениците на допустима сграда. Сдружението се учредява за неопределен срок.
 3. Свиква се общо събрание за вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Дава се съгласие от името на всички собственици, Общината да реализира всички дейности по сградата (по образец). Определя се лице (техническо лице или представляващия сдружението), което да бъде упълномощено да представлява СС при приемането на изработения технически проект, както и при изпълнение на строително монтажните работи, като подписва всички документи, създавани в хода на извършване на строителството. Всички документи за свикване на общото събрание, начина на неговото провеждане и съдържанието на взетото решение са по образец на програмата.
 4. След учредяване на СС, в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Подава се заявление по образец. Към заявлението се прилага протокол от общото събрание на сдружението. В него сдружението взима решение да осигури достъп до всички апартаменти/обекти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност. Когато сдружението не е учредено от всички собственици, всички нечленуващи собственици заявяват съгласието си с отделна декларация по образец.
 5. Общината вписва СС в публичен регистър и издава на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (по образец).
 6. СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл.25, ал.5 от ЗУЕС). Копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към ЗИФП.
 7. Общината осъществява прием на документите за кандидатстване, оценка и одобрение/неодобрение. След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В случай на липсващи документи общината изисква от СС да бъдат предоставени. Само СС подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, отговарящи на изискванията на програмата ще получат положителна оценка.
 8. СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да сключат договор по образец. В случаите на повече от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения. С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.
 9. След сключване на договора между общината и СС общината от името на СС сключва договор за целево финансиране с Българска банка за развитие и с областния управител.
 10. Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки. За всяка сграда, общината, чрез избрани външни изпълнители, извършва следното:
 • изготвя техническо обследване и технически паспорт;
 • извършва обследване за енергийна ефективност;
 • разработва технически/работен проект;
 • извършва оценка за съответствие на инвестиционния проект;
 • издава разрешение за строеж;
 • изпълнява СМР;
 • осъществява авторски надзор;
 • упражнява строителен надзор;
 • упражнява инвеститорски контрол.

Какви дейности ще се финансират?

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, а именно:

 • подмяна на дограма;
 • топлоизолация;
 • ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;
 • реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект при наличие на възможност в сградата;
 • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
 • мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите;
 • дейности по конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, и които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
 • Обновяване на общи части: ремонт на покрив; освежаване на стълбищна клетка след извършените строителни и монтажни работи;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и след извършване на подмяната на дограма в самостоятелния обект/жилище.

Какво няма да се финансира?

 • ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;
 • подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

Къде и към кого може да задавате своите въпроси и да получите повече информация?

В официалния сайт на Община Троян ще бъде създадена секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, в която ще се поддържа разширена и актуална информация за възможностите за кандидатстване по програмата с прикачени Методически указания за нейното изпълнение и образци на необходимите документи.

Ще имате възможност да задавате въпроси, посредством публикувания e-mail, както и на телефони:

 • 0670 6 80 16 – Снежина Табакова – главен експерт „Планиране и проекти“;
 • 0670 6 80 41 – Стефан Дочев – главен експерт „Общинска собственост и жилищна политика“.
Нагоре