Актуализиран на 21.10.2016 г.

Продължава набирането на кандидати за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Избрана

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Във връзка със стартиралата през 2015 г. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Ви напомняме че Община Троян продължава да набира заявления от сдружения на собствениците за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Програмата.

С ПМС № 23/04.02.2016 г. Методическите указания към НПЕЕМЖС, приети с ПМС №18/02.02.2015 г. бяха допълнени, относно критериите за допустимост на сградите по програмата, като в обхвата на Програмата освен многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящи кофражи и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, допустими за финансиране са и:

  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
  • многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Финансовата помощ е в размер на 100 % до 2017 г., включително.

Обръщаме внимание, че съгласно изискванията на ПМС № 23/04.02.2016 г. инвестициите за сградите ще бъдат приоритизирани като ще се дава предимство на най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така ще се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общината ще третира с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство ще се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, и накрая всички останали сгради.

През 2016 г. Община Троян ще разглежда и ще одобрява заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по Програмата при спазване на изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс по Програмата.

Следва да имате предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към Българска банка за развитие (ББР) за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. на територията на община Троян, както и при наличен финансов ресурс по Програмата.

Моля, заинтересованите от Вас да се организират във възможно най-кратки срокове, с оглед навременното подаване на исканията към ББР.

От Вашата активност и инициативност, зависи да намалите потреблението на енергия във Вашите домове и повишите енергийната ефективност в жилищния сектор!

Използваме случая да Ви информираме, че постъпилите Заявленията за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. ще бъдат преразгледани и СС на тези от тях, които отговарят на критериите за допустимост на НПЕЕМЖС, ще бъдат поканени да подадат ЗИФП за обновяване на сградата по НПЕЕМЖС. За целта е достатъчно към ЗИФП да се приложи допълнителен протокол от СС, който да удостовери решението да се кандидатства по Програмата.

За допълнителна информация за Програмата: Община Троян, г-жа Снежина Табакова, тел.: 0670 6 80 16; инж. Павлова и инж. Василева, тел.: 0670 6 80 28.

 

ВАЖНО!!!

За да изтеглите новите актуализирани образци на документи, кликнете тук или върху бутон "ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ" от главното меню на сайта!

Нагоре