3. Сдружение "Град Троян - ж.к. "Лъгът" бл.13"

№ по ред: 3;

Регистрационен номер: 003/18.02.2015 г.;

Наименование: "Град Троян - ж.к. "Лъгът" бл.13"

Адрес:гр. Троян, ж.к. "Лъгът", бл.13, ет.5, ап.29

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 72,17%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Тошо Димитров Нинов - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.13, ет.5, ап.29;
  • Член: Маргарита Тодорова Грънчарова - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.13, ет.4, ап.20;
  • Член: Георги Дочев Добрев - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.13, ет.1, ап.2.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре