4. Сдружение "Гр. Троян - ж.к."Лъгът" - бл.15"

№ по ред: 4;

Регистрационен номер: 004/24.02.2015 г.;

Наименование: "Гр. Троян - ж.к."Лъгът" - бл.15"

Адрес:гр.Троян, жк "Лъгът", бл.15, вх.Б

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 86,514%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Иван Макариев Василев - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.15, вх.Б ет.1, ап.1;
  • Член: Светла Тодорова Мишева - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.15, вх.А, ет.4, ап.12; Член: Георги Иванов Георгиев - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.15, вх.Б, ет.6, ап.16.
  • Член: Венета Славкова Алашка - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.15, вх.В, ет.3, ап.9. Член: Стефан Аврамов Илиев - гр.Троян, жк "Лъгът", бл.15, вх.Г, ет.6, ап.18.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре