5. Сдружение "Град Троян - ул."Васил Левски" № 332

№ по ред: 5;

Регистрационен номер: 005/25.03.2015 г.;

Наименование: "Град Троян - ул."Васил Левски" № 332"

Адрес: гр.Троян,ул."Васил Левски" № 332, вх.Б, ет.2, ап.4

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 85,66%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Петьо Ценов Моновски - гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 332, вх. Б, ет. 2, ап. 4;
  • Член: Ивелин Гошев Начев - гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 332, вх. А, ет. 6, ап. 17;
  • Член: Минко Дочев Попски - гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 332, вх. Б, ет. 6, ап. 17.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре