7. Сдружение "гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336"

№ по ред: 7;

Регистрационен номер: 007/28.05.2015 г.

Наименование: "гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336"

Адрес: гр. Троян, ул. "Васил Левски" № 336

Предмет на дейност: Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.;

Срок: безсрочен;

Представени идеални части в % от етажната собсвеност: 96,791%;

Членове на управителния съвет (имена, адрес, електронна поща): 

  • Председател: Цветомир Руменов Николов - гр.Троян, ул. "Васил Левски" № 336, вх.А, ет.7, ап.20;
  • Член: Стилиян Валентинов Първанов гр.Троян,ул. "Васил Левски" № 336, вх.А, ет.6, ап.16;
  • Член: Евгени Георгиев Крумов - гр.Троян, ул. "Васил Левски" № 336, вх.А, ет.6, ап.17.

Начин на представителство: Управителният съвет представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти. При участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет.

Нагоре